บนทางที่เหนื่อยยาก บางทีก็ต้องการแค่คน ๆ เดียว

เหนื่อยกับผู้คนเป็นพันล้าน แต่หายได้เพราะคนเดียว บอกรัก …